0228526835 maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur info@coffeexperts.eu

Weergaven: 370

Algemene voorwaarden voor levering

artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen V.O.F. CoffeeXperts, de Star 4 unit K, 1601 MH Enkhuizen met Kvk inschrijving 37098235 hierna te noemen: “CoffeeXperts”, en een Wederpartij waarop CoffeeXperts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CoffeeXperts, voor de uitvoering waarvan door CoffeeXperts derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CoffeeXperts en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CoffeeXperts en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien CoffeeXperts niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CoffeeXperts in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
artikel 2. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van CoffeeXperts zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. CoffeeXperts kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CoffeeXperts daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CoffeeXperts anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CoffeeXperts niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen CoffeeXperts en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij CoffeeXperts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CoffeeXperts dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien CoffeeXperts gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan CoffeeXperts ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van CoffeeXperts. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CoffeeXperts gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. CoffeeXperts heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. CoffeeXperts is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CoffeeXperts de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. CoffeeXperts zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CoffeeXperts gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen CoffeeXperts bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van CoffeeXperts op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CoffeeXperts een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CoffeeXperts gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CoffeeXperts daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien CoffeeXperts met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is CoffeeXperts niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij CoffeeXperts alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op CoffeeXperts rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. CoffeeXperts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst CoffeeXperts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van CoffeeXperts kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is CoffeeXperts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is CoffeeXperts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CoffeeXperts kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CoffeeXperts op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CoffeeXperts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien CoffeeXperts tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is CoffeeXperts gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is CoffeeXperts gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CoffeeXperts, zal CoffeeXperts in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CoffeeXperts extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij CoffeeXperts anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CoffeeXperts vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CoffeeXperts op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
artikel 5. Overmacht
 1. CoffeeXperts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CoffeeXperts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CoffeeXperts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CoffeeXperts of van derden daaronder begrepen. CoffeeXperts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CoffeeXperts zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. CoffeeXperts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel CoffeeXperts ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CoffeeXperts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6. Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CoffeeXperts aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CoffeeXperts aangegeven. CoffeeXperts is gerechtigd om periodiek te factureren, bij voorkeur via automatische incasso.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. CoffeeXperts heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. CoffeeXperts kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CoffeeXperts kan  volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CoffeeXperts verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien CoffeeXperts echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door CoffeeXperts in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van CoffeeXperts totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met CoffeeXperts gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door CoffeeXperts geleverde goederen, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CoffeeXperts veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om CoffeeXperts daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CoffeeXperts ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CoffeeXperts gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens CoffeeXperts bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval CoffeeXperts zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CoffeeXperts en door CoffeeXperts aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CoffeeXperts zich bevinden en die zaken terug te nemen.
artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door CoffeeXperts te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op goederen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. CoffeeXperts kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren goederen of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door CoffeeXperts verstrekte garantie goederen betreft die door een derde werden geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CoffeeXperts, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar CoffeeXperts geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan CoffeeXperts te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan CoffeeXperts te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CoffeeXperts in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient CoffeeXperts in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat goederen gebrekkig zijn en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal CoffeeXperts de gebrekkige goederen binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van CoffeeXperts, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen goederen aan CoffeeXperts te retourneren en de eigendom daarover aan CoffeeXperts te verschaffen, tenzij CoffeeXperts anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CoffeeXperts daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CoffeeXperts en de door CoffeeXperts bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Indien CoffeeXperts aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. CoffeeXperts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien CoffeeXperts aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CoffeeXperts beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van CoffeeXperts is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. CoffeeXperts is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CoffeeXperts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CoffeeXperts toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. CoffeeXperts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CoffeeXperts of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10. Risico-overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
artikel 11. Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart CoffeeXperts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CoffeeXperts toerekenbaar is.
 2. Indien CoffeeXperts uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden CoffeeXperts zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CoffeeXperts, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CoffeeXperts en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
 1. CoffeeXperts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. CoffeeXperts heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CoffeeXperts partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van CoffeeXperts is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CoffeeXperts het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Comeniusstraat 10, 1817 MS te Alkmaar.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met CoffeeXperts.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

CoffeeXperts – Private Label Koffiebranderij (sinds 2001)
de Star 4K
1601 MH Enkhuizen
telefoon: 0228 526 835
fax: 084 8777 583
e-mail: info@coffeexperts.eu
skype: coffeexperts
website: www.coffeexperts.eu

BTW nummer: NL810116649B01
KvK nummer: 37098235
Bank: ABN AMRO
Bank rekening: 59.20.61.337
IBAN: NL52ABNA0592061337
BIC (Swift): ABNANL2A

 

artikel 15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wij bewaren alleen uw bestelgegevens die u zelf heeft ingevoerd tijdens het afrekenen, deze zullen wij enkel en alleen gebruiken om de bestelling te verwerken. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden overgedragen voor commerciële activiteiten.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 7 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals: Sendcloud, onze service partner voor het versturen van bestellingen

Betalingen

We accepteren betalingen via Mollie en PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Mollie en PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor mollie en het Privacybeleid voor PayPal-services en voor meer details.

Indien gewenst kunt u zelf een aangemaakt account wissen en inzien. Op verzoek kunnen wij u de opgeslagen gegevens ook toesturen.

You cannot copy content of this page